הסברים ותנאי השימוש באתר

1. כללי

1.1. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

1.2. הסכמת הגולש

המשך הגלישה והשימוש באתר מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים כדלהלן ולהיות תנאי השימוש מסמך משפטי מחייב

תנאי שימוש אלו מהוויםהסכם מחייבבינך (להלן: "הגולש" ו/או "המשתמש") לבין האתרים: NoMoreDating.com, NoMoreDating.co.il. המופיעים ביחד או לחוד (להלן: "האתרים" ו/או "האתר"), אשר בבעלות גדקוד בע"מ (להלן: "החברה"). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר ו/או יספק האתר בעתיד.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתנאי השימוש, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

1.3. עדכון ושינוי התקנון

האתר יהא רשאי לשנות את התקנון כולו ובדגש על סעיפי הפרטיות והמידע, וזה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

התקנון עודכן ב-07 ספטמבר 2015

2. השימוש באתר ונכונות המידע

2.1. השימוש וההרשמה באתר לא מורשים לקטינים, ע"י שימוש באתר הגולש מתחייב שהוא לפחות בן 18 שנים, ומתחייב לציית לתנאי האתר. במידה ויתגלה כי לא מלאו למשתמש 18 שנים, ימחק פרופיל הגולש לאלתר.

2.2. השימוש באתר הינו ללא תשלום, עם זאת האתר שומר על זכותו לגבות בעתיד תשלום על שירות מנויים, שליחת הודעות או כל פעולה ושירות שימצא לנכון, האתר מתחייב כי יידע את גולשי האתר טרם הפעלת כל שירות בתשלום.

2.3. גביית תשלום ע"י צד ג' לתיווך לשירותי האתר אסורה בהחלט.

2.4. האתר מאוכסן על גבי שרתים בארה"ב, המצב המשפטי הוא שונה בין תחומי השיפוט בארה"ב ובישראל, אך האתר והחברה עושים את מירב המאמצים שכל המידע שניתן לה ע"י הגולש, נמצא תחת מעקב, שמירה ובסביבה מאובטחת, ע"פ הדין הישראלי.

2.5. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי של המשתמש, לא ניתן להעביר את השימוש בפרופיל של המשתמש לאחרים, אדם או גוף אחר, וחל איסור להשתמש בפרופיל שאינו של הגולש.

I. חל איסור על יצירה של יותר מפרופיל אחד לאדם באתר, יצירה של מספר פרופילים באתר על ידי אותו אדם עלולה לגרור חסימת הפרופילים ו/או הגישה לאתר.

2.6. ההצטרפות לאתר תעשה באמצעות הרשמה. ההרשמה כוללת יצירת פרופיל לאחר רישום ראשוני באמצעות כתובת מייל וסיסמא ע"פ בחירת הגולש, אשר יהוו דרכי הזיהוי בכניסה לאתר. הסיסמא הנבחרת הינה סיסמא אישית, כל העברת הסיסמא לאדם אחר או הפצתה ברבים ע"י הגולש, תטיל את האחריות על הגולש בגין כל פעולה שנעשית ותעשה באמצעות הפרופיל שהגולש יצר, ועל כן הגולש ימנע מהעברת הסיסמא שלו לגורמים אחרים. לא תתאפשר הרשמה על פי כתובת מייל שאיננה חוקית או שאינה קיימת.

I. רישום לאתר על ידי כתובת מייל שאינה נכונה או לא חוקית עלול לגרור חסימת הפרופיל ו/או הגישה לאתר.

2.7. הגולש מודע כי ביצירת פרופיל באיזה מן האתרים, הפרופיל יופיע בצורה אוטומטית גם באתר האחר.

2.8. הליך ההרשמה כולל מילוי מספר פרטים אישיים, אשר ישמרו במאגר המידע של האתר. חלק מהפרטים, תכונות אישיות ופיזיות, טקסטים, תמונות והעדפות יפרסמו בפרופיל ויוצגו לכל גולש, וחלק ישמרו במאגר המידע של האתר ולא יפורסמו. נכונות הפרטים היא על אחריות הגולש בלבד, אין האתר נושא באחריות בגין פרטים שיתגלו שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או בהתאם לצפיות של הגולש, אשר יפגעו בגלישה באתר ע"י הגולש.

2.9. בעת הצטרפות לאתר הגולש נותן את הסכמתו כי הפרופיל שהוא מילא, יהיה פומבי וניתן יהיה לצפייה ע"י גולשים אחרים באתר.

2.10. במהלך ההרשמה ובעריכת הפרופיל יכול הגולש למלא פרטים תחת "טקסט חופשי" בפרופיל, לאחר מילוי הפרטים תחת "טקסט חופשי" הם ייבדקו ובמידה שיש בפרטים תוכן פוגעני/בוטה האסור ע"פ חוק והעלול להיחשב מסית ופוגעני, וכן, חומר פרסומי באשר הוא, יימחקו הפרטים ויתעדכן הפרופיל בהתאם (באפשרות האתר ולשיקול דעתו גם לנקוט בפעולות נוספות כגון חסימת הפרופיל והגישה עקב עדכון "טקסט חופשי" שמפר את תנאי השימוש). האתר רשאי לסרב לעלות "טקסט חופשי" ע"פ שיקול דעתו הבלעדית, ללא סיבה וללא נימוק.

2.11. העלאת תמונות פרופיל

I. ניתן לעלות עד שתים עשרה (12) תמונות לאתר עבור כל פרופיל גולש.

II. בהעלאת התמונות הגולש מצהיר שהינו בעל זכויות היוצרים בתמונות ואין מניעה לעלותם לאתר. יתר על כך, האחריות המלאה על תוכן התמונות הינה על מעלה התמונות בלבד ואין האתר חב באחריות בגין כל פגיעה ו/או נזק שנגרם או יגרם בשל העלאת תמונות אלה.

III. האתר רשאי להסיר תמונות שגולש העלה לפרופיל ו/או לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לסייגים הקיימים בתנאי שימוש אלו, בלי כל חובה לנמק את סירובו לכך.

IV. התמונות יותאמו לרזולוציה ולגבולות גודל מבנה האתר טרם עליתם.

V. לא ניתן לעלות תמונות של אנשים אשר איננם קשורים לבעל הפרופיל גם אם אישרו זאת בכתב.

VI. תמונות הפרופיל חייבות לכלול את בעל הפרופיל בצורה ברורה. תמונות גוף בלבד, מטושטשות, או ללא פנים – לא תתקבלנה.

VII. הגולש מודע שבעת העלאת תמונות לאתר, בעל הזכויות נותן לאתר רישיון שימוש בתמונות לפעולות הבאות – לפרסם אותם באתר או בכל אמצעי פרסום אחר, בין הוא במרשתת או בכל אמצעי מדיה אחר, או לכל פעולה לצורך קיומו השוטף של האתר. עם זאת, לגולש יש זכות לדרוש לא להשתמש בתמונות לצורך פרסום האתר ואף להסיר אותם לחלוטין ממאגר המידע של האתר.

VIII. חל איסור מוחלט לעלות תמונות בעלות אופי מיני, מסית, פוגעני, בוטה ואינו חוקי, העלולות במתכוון או בשגגה לפגוע בגולש אחר או בצד ג'.

IX. כל תמונה המפרה את תנאי השימוש באתר עלולה לגרום לחסימת הפרופיל ו/או הגישה לאתר.

2.12. המידע המצוי באתר הינו ברובו מידע שמועלה ע"י גולשי האתר, במידה ונתקל גולש במידע בעל אופי מיני, סוטה, פוגעני, בוטה, גזעני ו/או שאינו חוקי, הגולש מתבקש לפנות אל האתר לכתובת המצויה בסעיף 8 להלן בבקשה להסירו. האתר מתחייב בזאת לעשות את מירב המאמצים ולבחון האם מדובר במידע הראוי להסרה כמו שמפורט לעיל, ובמידה וכן להסיר כל מידע שכזה בהקדם האפשרי. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב להסיר מידע זה ו/או לדווח על פעולותיו לפנייה של הגולש. למען הסר ספק, אין האתר בהסירו נוטל אחריות על המידע הפוגעני.

2.13. האתר אינו מתחייב שכל הפרופילים שקיימים או יתווספו לאתר הם של גולשים קיימים ו/או אנשים אמיתיים, בין אם הם נוצרו ע"י גולשים אחרים ובין אם הם נוצרו ע"י האתר לשם ביקורת, בדיקת מערכת או כל צורך אחר. האתר מתחייב כי יעשה בכל יכולתו לצמצם יצירת פרופילים פסבדונים ע"י גולשים אחרים.

2.14. התקשרות בין גולשים נעשית באמצעות שליחת הודעות טקסט באתר. כל התכתבויות בין הגולשים הן פרטיות והאתר אינו מפקח עליהן, אלא אם כן דווח לאתר על הפרה של תנאי השימוש במהלך ההתכתבות, בהתאם לסעיף 2.20 להלן. חל איסור לשלוח הודעות בעלות אופי מיני, סוטה, פוגעני, בוטה, גזעני ו/או שאינו חוקי. שליחת הודעה מסוג זה עלולה לגרור את ההגבלות וההשלכות המפורטות בסעיף 2.15.

2.15. השימוש באתר

השימוש באתר הוא למטרת היכרות זוגית בין שני אנשים בגירים (בגיל 18 ומעלה) בלבד, כל שימוש אחר באתר בזדון או בשגגה, יגרור השהייה/חסימה/מחיקת פרופיל הגולש לאלתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר וזאת ללא הודעה מראש ו/או נימוק. יחד עם זאת, האתר לא יישא באחריות בגין כל מעשה של גולש אחר ע"פ סעיף זה ובכלל. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מעשים הנחשבים כשימוש אחר, בין השאר מדובר במעשים לא חוקיים אשר נעשו בזדון או בשגגה:

I. שימוש שאינו הולם או מפר של אחד מתנאי השימוש של האתר.

II. פגיעה והפרה של זכות יוצרים ו/או סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר בין אם של האתר או כל גורם אחר.

III. כל פריצה או ניסיון פריצה למערכת האתר בכלל ולמאגר המידע בפרט.

IV. התחזות לגולש אחר, בין אם הוא קיים או בין הוא פרי המצאה, והתחזות לאתר או לכל הפחות לנציגו.

V. הטרדה, העלבה או כל מעשה הפוגע בגולש אחר.

VI. הפצה חומרים בכלל ודואר אלקטרוני בפרט, בין אם הוא למטרת זדון או בין אם הוא לכל מטרה אחרת שאיננה למטרת היכרות או דיווחים שונים לאתר.

VII. שינוי כל מידע באתר שלא באישור האתר. שימוש בתוכנות לצורך סריקת האתר.

VIII. פגיעה בתקינות האתר והשימוש בו באמצעים כגון – בדיקה, בחינה והעמסה פיקטיבית, לכלל הגולשים או לגולש בודד.

IX. העלאת חומר פוגעני, בוטה, גזעני ו/או שאיננו חוקי בתצורת "טקסט החופשי" ו/או תמונות.

X. שימוש באתר לצורך עבירות של הספקת ופרסום שירותי ליווי, שידול לזנות או כל מעשה לא חוקי אחר.

2.16. הגולש מודע, והאתר אינו מתחייב, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, אם בשגגה או בזדון, והאתר לא יהא אחראי לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום (בכפוף לסעיף 2.2), וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.

2.17. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי והאתר אינו אחראי לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין.

2.18. במידה ותועבר הבעלות באתר לגורם אחר, אם באמצעות מכירה, מיזוג או העברה ללא תמורה (להלן ביחד או לחוד: "העסקה"), האתר שומר לו להעביר את הזכות על החומרים ביחד או לחוד לבעל הזכויות החדש במהלך העסקה, יש להדגיש שבעל הזכויות החדש ימשיך להיות כפוף למדיניות הפרטיות כפי שנרשמה אצל רשם מאגרי המידע. הגולשים יקבלו הודעה על עסקה 30 יום לפני החתימה וגולשים אשר יהיו מעוניינים, יהיו רשאים למחוק את הפרופיל שלהם בשל העסקה בהודעה מראש כ – 30 יום לפני חתימת העסקה. האמור אינו גורע מזכות הגולש לדרוש את מחיקת פרטיו מהאתר מעת לעת.

2.19. הקפאה או ביטול או מחיקת הפרופיל

החברות באתר היא כל עוד לא נעשו אחת מן הפעולות הנ"ל:

I. הגולש הבוחר להקפיא חברותו ישלח הודעה בדבר רצונו לאתר. לאחר הקפאת החברות האתר ישמור את המידע של הגולש לתקופה של ששה (6) חודשים, ולאחר מכן, האתר שומר לו את הזכות למחוק את הפרופיל מן המערכת.

II. הגולש הבוחר להפסיק לאלתר את החברות, ימחקו כל הפרטים בפרופיל.

III. פרופילים לא בשימוש, הם פרופילים אשר לא מתקיימת בהם פעילות לתקופה של שנה. האתר שומר לו את הזכות למחוק פרופילים אלה.

IV. האתר בחר להקפיא/למחוק חלקית או באופן מלא, את פרופיל הגולש בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.20. דיווח על גולש במקרה שגולש מתנהל בצורה לא תקינה, בהתאם לסעיף 2 רבתי, יכול גולש לדווח על כך לאתר, באמצעות לחיצה על הלינק "דווח על חבר". עם זאת, חל איסור על דיווח כוזב והעושה כך עלול להיחסם ו/או להימחק מאתר לצמיתות. במהלך בדיקת התלונה, האתר שומר לו את הזכות לקרוא את התכתובות בין הגולשים, על מנת לבדוק את נכונות הטענות. בכל מקרה, אין האתר מחויב לדווח לגולש המתלונן על המשך הטיפול בתלונתו. עם זאת, האתר לא יישא באחריות בגין כל מעשה של משתמש אחר.

2.21. חסימת גולש ע"י גולש אחר

יש בידי גולש אפשרות לחסום כל גולש אחר, באמצעות כפתור "חסימה". האחריות על החסימה היא על הגולש החוסם. אחרי פעולת החסימה, שני הגולשים לא יראו אחד את השני ולא יכלו לנהל כל קשר בין שניהם. החוסם יכול להסיר את החסימה בכל שלב ושלב (מתוך הרשימה "השחורה", תחת הגדרות הפרופיל שלו). אין האתר אחראי על החסימה ועל תוצאותיה וכל הפעולה היא בין הגולשים.

האתר שומר לו את הזכות להתייחס לגולש שנחסם מעל 10 פעמים ע"י גולשים שונים, כאילו התבצע דיווח על גולש בהתאם לסעיף 2.20.

2.22. גולש ישפה את האתר בגין כל נזק שהוא ו/או כל הוצאה באשר היא, הנגרם לאתר בגין הפרה של תנאי שימוש אלה, בין ע"י גולש או בין ע"י נציגו או שלוחו.

2.23. באתר מתפרסם מידע אישי ופרטי לצורך מציאת זוגיות או מערכת יחסים, אין האתר מתחייב למציאת זוגיות או מערכת יחסים, בין באופן ישיר או משתמע. השימוש הינו על אחריותו של הגולש בלבד. האתר לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בגין שימוש במידע שסופק על דעת הגולש.

3. קניין רוחני ותכני האתר

כל התכנים והחומרים המצויים באתר, בין אם מסומנים ובין אם לאו, בין אם לצורך מטרתו של האתר או לצורך פעילותו, לרבות ומבלי למעט קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר של האתר, עיצוב הפרופילים, פרופילים של הגולשים. בין אם הועלו ע"י גולשים, בין אם התכנים והחומרים המצויים באתר על קובץ מגנטי או בין הם מודפסים בצורה כל שהיא, הינם רכושו הבלעדי של האתר ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש, בין לשימוש ישיר או עקיף, בין אם נעשה לשימוש פרטי או פומבי, בין אם נעשה בו שימוש חלקי או מלא, בין אם הגולש קיבל עליו תמורה או ללא תמורה (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) מבלי לקבל את הסכמת האתר לכך, מראש ובכתב.

באשר לתמונות באתר, אשר הועלו ע"י האתר, בין אם התכנים והחומרים המצויים באתר על קובץ מגנטי או בין הם מודפסים בצורה כל שהיא, הינם רכושו הבלעדי של האתר ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש, בין לשימוש ישיר או עקיף, בין אם נעשה לשימוש פרטי או פומבי, בין אם נעשה בו שימוש חלקי או מלא, בין אם הגולש קיבל עליו תמורה או ללא תמורה (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) מבלי לקבל את הסכמת האתר לכך, מראש ובכתב. הכוונה בכל התמונות באתר פרט לתמונות שהועלו ע"י הגולשים, בהם השימוש והזכויות כפופים לסעיף 2.11 לעיל.

4. פרטיות ומידע

4.1. כחלק משיפור וייעול השימוש האתר משתמש ב- “Cookies”, וזאת על מנת לזהות הגולש בעת הליך ההתחברות לאתר ללא כל עיכוב. ה – “Cookies” מושתלים בזיכרון המחשב האישי של הגולש לצורך הליך ההזדהות בלבד. האתר שומר לו זכות להרחיב בעתיד שימוש באמצעי זה, אך כמובן יידע את הגולש טרם עשותו כן.

4.2. מאגר מידע – האתר שומר מידע המוזן ע"י הגולש. מדובר במידע העלול לזהות גולש באופן אישי. האתר נוקט בכל הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת סודיות המידע האישי, לרבות שימוש ב – “Firewall” בשרתים ובדיקות Penetration המבוצעות באופן ייזום מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיו, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וכדומה.

4.3. שימוש בפרטי המשתמש

I. בעת הרישום לאתר הגולש מסכים ונותן הסכמתו לבעל האתר לבצע שימוש בפרטי הפרופיל שהכניס הגולש, כדלהלן - לצורך מעקב ובקרה אחרי משתמשים מפרים, שיפור השימוש באתר, ניתוחים סטטיסטיים, לצורך התאמת הפרסום והדיוור האישי, לצורך ישוב מחלוקות בין גולשים ולצורך חיפוש של גולשים מרובי פרופילים והרחקתם מהאתר, כל אלה הם רשומה פתוחה הניתנת לשינוי והוספה. יש להבהיר כי השימוש במידע יעשה רק ע"י החברה, כל שימוש ע"י צד ג' יצריך בקשת אישור מהגולש טרם השימוש באתר.

II. כל שימוש בפרטי הגולש לצורך פרסום של האתר בדף הבית ו/או בכל דפים אחרים באתר ו/או באתרים אחרים, ע"פ שיקול האתר יצריך את הסכמתו של הגולש. עם זאת, גולש רשאי לבקש את הפסקת השימוש בפרטיו לצורך פרסום באתר או בכל מקום אחר.

4.4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ע"י צד ג' שאינו מטעם האתר.

4.5. האתר מחויב לפרטיות הגולש, אך עם זאת, האתר כפוף לדיני ולרשויות מדינת ישראל, ועל כן יתכנו מצבים בהם האתר יהיה חייב למסור מידע, בין אם שמור על השרתים של האתר ובין בכל מקום אחר, לכל אחת מרשויות המדינה ואף לצדדים שלישיים אחרים שיידרש לכך ע"פ כל דין או בהוראת בית משפט.

5. דיוור ישיר ופרסום

5.1. גולש המצטרף לאתר, יצטרף באופן מיידי לרשימת התפוצה של האתר ויקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר ועדכונים בנוגע להתאמות אפשריות של גולשים, בהתאם להגדרות המתקדמות בפרופיל הגולש באתר, וחומר שיווקי/פרסומי. הגולש מצהיר ומאשר כי פעולותיו מהוות הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.

5.2. הגולש רשאי לבחור את תדירות קבלת ההודעות ואת תוכן ההודעות ע"י לחיצה על קישור בגוף ההודעה שמפנה לדף באתר בו ניתן לשנות את מאפייני שליחת ההודעות אל הגולש.

5.3. הגולש שאיננו מעוניין בקבלת הודעות מן האתר רשאי שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן ולהסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת).

5.4. מכיוון שאין באפשרות האתר לדעת אם אחרים עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר כאמור.

5.5. האתר שומר לו את הזכות להציב פרסום ממוקד במקומות שונים באתר, בין בדפי הכניסה, פרופיל המשתמש, דפי החיפוש ותוצאות החיפוש ובכל מקום שימצא האתר לנכון, כל זאת ללא צורך בהסכמה או בהודעה מראש ע"פ שיקול דעת הבלעדי של האתר.

5.6. האתר משתמש כעת בשירות “Google AdSense” לצורך הפרסום באתר.

5.7. האתר שומר לו את הזכות להחליף את ספק הפרסום או להפסיק לפרסם באתר, בכל עת שהוא ירצה בכך והאתר אינו מחויב ליידע את הגולש לפני ביצוע השינוי.

6. העדר אחריות

האתר איננו אחראי לתכנים של הגולשים שמופיעים, או לכל פרסום שמופיע, בקישורים לאתרים שמפורסמים באתר. בנוסף, האתר איננו אחראי לבנרים המפורסמים ע"י מערכת Google AdSense, הפרסומים והפרופילים מופיעים As Is, ופרט לקישור באתר אין כל קשר בין האתר לבין שאר האתרים,

כמו כן, האתר איננו אחראי על כל נזק שיגרם בין הוא במישרין ו/או בעקיפין, בשל השימוש של גולש באתר, האתר איננו מתחייב כי הגולשים הם בגיל אותו הם רשמו והפרטים שהם מילאו אכן הם נכונים. בנוסף, האתר איננו אחראי להשתתפות גולש במערכת יחסים עם גולש אחר באתר, בין אם הוא פנה בעצמו וביזמתו לגולש אחר או שגולש אחר פנה אליו. האתר לא יישא באחריות בכל מידע אישי שהתגלה ע"י גולש אחר והוא מנצל את המידע לצורך פגיעה בגולש. האתר מפציר בגולש לא לגלות מידע אישי אשר יש חשש שגילויו, ינוצל לפגיעה בגולש.

7. סמכות שיפוט וברירת דין

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

8. יצירת קשר עם האתר

אם ברצונו של גולש ליצור קשר עם האתר, הוא יכול לעשות זאת ולפנות במייל לאחת מן הכתובות מייל הנ"ל:, contact@nomoredating.co.il, contact@nomoredating.com. הגולש מתחייב לפנות בצורה מכובדת וראויה, כל שימוש בשפה בלתי ראויה, פוגענית ומעליבה בפניה לאתר, עלולה לגרור מחיקת פרופיל הגולש.

 
קישורים שימושיים
קצת עלינו
ברוכים הבאים לאתר NoMoreDating, המקום להכיר ולצאת עם אנשים חדשים, אנו מקווים לעזור לכם למצוא את מי ומה שאתם מחפשים - ושלא תצטרכו לצאת יותר לדייטים
כל השירותים שאנו מציעים באתר הם בחינם לחלוטין וללא הגבלות (כפוף לתנאי השימוש באתר כמובן)
רשתות חברתיות
אנו מקווים שתהנו מהשימוש באתר, ונשמח אם תעזרו לנו להפיץ את השמועה
נוצר באהבה © גדקוד בע"מ